Ten, který přichází

Kniha jedinečným způsobem představuje život a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva – Ježíše z Nazareta. Jeho život má dodnes vliv na naše myšlení, filozofii, historii, kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku a etické postoje. Jeho učení vycházející ze starožidovských spisů se stalo základem právních systémů a ovlivnilo i hospodářský rozvoj všech zemí, do kterých křesťanství proniklo. I přes nesporný historický dopad Ježíšova vystoupení zůstává jeho postava zahalena nejedním tajemstvím. Je spojena s těmi nejhlubšími touhami a očekáváním. Nikdo neměl tolik následovníků, ale také tolik pronásledovatelů. I když téměř každý z nás o Ježíši něco slyšel, máme jen málokdy možnost dostat se k tak uceleným informacím, které tato kniha nabízí.


Kniha Ten který přichází
Stáhnout

Vydavatel: Elisha Ministries, z.s., Potocká 58/7, 623 00 Brno
www.elishaministries.org


Máte raději klasickou tištěnou knihu? Objednat si ji můžete zdarma zde:

Objednat knihu zdarma


Formální náboženství

(úryvek z knihy "Ten, který přichází")

Po návratu z babylonského zajetí Izraelci budovali po celé zemi synagogy, ve kterých uctívali Boha a kde kněží a náboženští učitelé vyučovali Božímu slovu. Otevíraly se i školy s výukou náboženství, umění a vědy. Ty se však brzy odchýlily od svého původního záměru. Také do bohoslužby se postupně vmísilo mnoho pohanských zvyků, s nimiž se Izraelci seznámili ve vyhnanství. Důsledkem povrchního uctívání Boha bylo zastření pravého významu obřadů v chrámu. Byl to Ježíš, kdo je ustanovil. Jednotlivé předměty a úkony prováděné v chrámu byly symbolem jeho služby lidem. Živé a duchovně povznášející bohoslužby se časem staly formálními a lidé se začali více spoléhat na samotné obřady a oběti v nich přinášené než na Boha. Když si kněží a rabíni uvědomili, že se vytrácí pravý význam nařízení, obřadů a bohoslužeb, chtěli jejich smysl ochránit tím, že k nim přidávali svá další pravidla. Čím více pravidel a nařízení však lidé měli, tím více do jejich jednání pronikalo zákonictví a tím méně se u nich projevovala láska k lidem i k Bohu. Považovali se za svaté, ale jejich srdce byla naplněna náboženskou pýchou a pokrytectvím. Díky těmto podrobným a mnohdy zbytečným nařízením se stalo nemožné zachovávat Boží zákon. Všichni ti, kdo si přáli věrně následovat Boha a snažili se dodržovat rabínská nařízení, trpěli. Ve svém srdci nenalézali pokoj a stále je pronásledovaly výčitky svědomí. Lidé byli nešťastní. Satan jásal, protože se mu dařilo uskutečňovat svůj záměr. Úspěšně mátl ty, kdo chtěli porozumět Boží povaze. Náboženství Izraele bylo stále více formální a nesnesitelné. Satan doufal, že všichni přijmou jeho tvrzení o nepřiměřenosti Božích požadavků a o tom, že není možné je zachovávat. Všude rozhlašoval, že ani Izraelité nejsou schopni Boží zákon dodržet.
Jo, když už jste tady - máte doma Bibli?

Bible je nejrozšířenější a nejčtenější knihou v dějinách lidstva. Ať už jde o filosofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu, architekturu, právo či politiku, naše civilizace dosud zjevně či skrytě čerpá z biblického poselství. Znát postavy, příběhy a výroky této Knihy patří bezesporu k základům vzdělanosti každého člověka. Bible vypráví příběhy obyčejných lidí napříč dějinami, jejichž osud zasáhlo Boží zjevení, zkušenost s Bohem samým. Bible, i když se skládá z několika desítek knih Starého a Nového zákona z různých historických období, podává ucelené poselství lidstvu a objasňuje smysl jeho existence.
Bible21 je překlad Bible do běžné literární češtiny 21.století vycházející z původních hebrejských, aramejských a řeckých textů. Projekt Bible21 vznikl na základě touhy jednotlivců vytvořit živý a věrohodný překlad Bible v současné češtině a přinést tak nadčasové poselství a příběhy Bible i dnešní generaci čtenářů v přirozené formě. Na překladu se pracovalo již od roku 1994. Tento překlad byl úspěšně vydán v roce 2009, kdy se Bible21 stala knižním bestsellerem a prodalo se přes 73 tisíc výtisků. Od té doby se Bible21 řadí k nejoblíbenějším českým překladům zejména mezi mladšími čtenáři, z řad křesťanů, ale i těmi, kteří Knihu knih teprve objevují.
Bible21 je překlad Bible vycházející z původních hebrejských, aramejských a řeckých textů...


Bible21
Stáhnout

Vydavatel: BIBLION z.s., Rooseveltova 49, 160 00 Praha 6
www.biblion.cz