Hlavní myšlenka projektu

Žádná složitá teologie, žádné obsáhlé přednášky, žádná konkrétní církev.
Srozumitelné, lehce pochopitelné a naléhavé sdělení celému světu.

10 minut čtení, které vám zásadně změní život.

Všichni někdy slyšeli o Bohu. Někteří se stali křesťany, jiní se otázkami existence Boha buď nikdy blíže nezabývali, anebo se zabývat z nějakého důvodu přestali. Právě tyto skupiny lidí bychom rádi tímto projektem oslovili. Myslíme si, že v dnešní uspěchané době si jen málokdo najde čas na vyslechnutí několikahodinových, často několikadílných přednášek. Dnešní konzumní způsob života společnosti tomu zkrátka moc šancí nedává. Tyto přednášky jsou pro laiky ne vždy úplně jednoduché na pochopení a bývají až moc "teologické", co pochopitelně mnohé odradí, protože tématům v celkovém kontextu zkrátka nerozumí, nemluvě o názorových rozdílech ve výkladech té či oné církvi, se kterými se následně setkávají...

Projekt "Chci Ti říct o Bohu" srozumitelnou formou odhaluje vrcholící konflikt mezi dobrem a zlem tak, aby ho pochopil úplně každý.Ježíš přijde velmi brzy!


Všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví, barvy pleti či národnosti sdělujeme naléhavou zprávu o tom, že vyvrcholení lidských dějin spěje ke svému závěru a že události, které se aktuálně dějí ve světě, jsou jasným znamením toho, že čas se nachýlil! S velkým nadšením a radostí celý křesťanský svět očekává naplnění zaslíbení, že se Ježíš brzy vrátí na tuto Zemi, aby vysvobodil svůj lid - všechny ty, kdo uvěřili, že je jejich spasitelem a zachráncem.
Svět, jak jej známe, brzy skončí, protože rozšíření zla a morální zkaženosti už překročilo hranici, kterou je Bůh ochoten tolerovat.


Matouš 24, 30-33
"Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet, spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích!"Boží plán záchrany člověka


Za oponou kterou nevidíme, probíhá od stvoření světa konflikt mezi dobrem a zlem. Bůh vs. Satan. Satan, nebo také Lucifer byl kdysi andělem světla, vznešenou bytostí zastávající v nebi vysoké postavení. Bible odhaluje, že došlo ke konfliktu, kdy Lucifer obvinil Boha, že od stvořených bytostí vyžaduje poslušnost jen proto, aby se sám vyvyšoval a že ho tyto bytosti poslouchají jen ze strachu. Mezi anděly začal zasévat pochybnosti o vládě Stvořitele. Jeho vzpoura vyústila v otevřený boj proti Boží autoritě. Bůh mohl Lucifera okamžitě zničit, ale neudělal to. Chtěl, aby všichni obyvatelé nebes viděli, jaké následky bude Luciferova vzpoura mít. Lucifer byl s třetinou andělů, které získal na svou stranu, svržen na Zemi. Bylo mu umožněno, aby první obyvatele Země pokoušel v rajské zahradě. Bůh tím všem nebeským bytostem potvrdil, že jeho vláda je založena na dobrovolné oddanosti, svobodě v rozhodování a že si Adam s Evou mohou také dobrovolně vybrat, koho budou poslouchat. Jak již víme, podlehli klamu Lucifera a dobrovolně si tím zvolili zlo. Porušili Boží zákaz jíst ze stromu poznání dobrého a zlého a tím byl na dosud čisté a bezchybné Zemi spatřen první hřích. Knížetem Země se stal Lucifer, který si přivlastnil člověka pod svou vládu. Boží zákon je neměnný a platí, že odplatou za hřích je smrt. To je důvodem, proč život na Zemi jak ho známe, začíná narozením a končí smrtí. Každý jeden člověk musí fyzicky zemřít, protože je od podstaty hříšný. Boží plán záchrany člověka tkví v tom, že dává všem lidem navzdory hříšné podstatě, naději na věčný život. Bůh poslal svého syna Ježíše, aby zemřel na kříži potupnou smrtí a svou krví tak vykoupil všechny obyvatele této planety. Zaplatil nejvyšší výkupné za lidský život a zvítězil tak nad Luciferem. I když se to na začátku prvním obyvatelům nepovedlo a my se našim rodičům rodíme již jako hříšní lidé, máme jedinečnou možnost využít této nabídky, která nám je zdarma nabízena přímo od laskavého Boha. Plán záchrany opravňuje každého hříšného člověka k věčnému životu, pokud o to sám bude stát. Staví ho před stejné rozhodnutí, před jakým stáli Adam s Evou. Bůh dává znovu celému lidstvu šanci vybrat si dobrovolně mezi dobrem a zlem. Svoboda volby, to je hlavní princip fungování jeho vlády. Konflikt mezi dobrem a zlem brzy skončí. Země bude zničena a Bůh pak zaměří svou pozornost na obnovení Země do původního stavu, kde již smrti, ani pláče nebude. Zlo bude navždy odstraněno (Lucifer s padlými anděly a lidé, kteří vědomě odmítli Boží plán záchrany). Ti, kteří se dobrovolně rozhodli využít nabídky plánu záchrany člověka, budou novými obyvateli obnovené Země.

Podívejte se na krátké video, které jsme pro vás připravili, díky kterému porozumíte plánu záchrany člověka.
Poselství tří andělů


poselství prvního anděla

Zjevení 14, 6-7

"Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu – jak říká mocným hlasem: Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!"

poselství druhého anděla

Zjevení 14, 8

"Za ním letěl druhý anděl se slovy: Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!"

poselství třetího anděla

Zjevení 14, 9-10

"Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka."


Co tato poselství znamenají?

Poselství tří andělů z knihy Zjevení, poslední knihy Bible, jsou konečným varováním pro celý svět.

Ohlašují nastávající vyvrcholení konfliktu mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Luciferem. Jsou výzvou celému světu a zároveň poslední možností, kdy každý člověk na této planetě může učinit své finální rozhodnutí. Rozhodnutí, na kterou stranu se postaví. Bible popisuje, že v závěrečné době bude svět jasně rozdělen do dvou skupin. Jedna skupina bude věrná Bohu, bude zachovávat jeho přikázání a s neoblomnou důvěrou očekávat příchod spasitele, zatímco druhá skupina bude Boha vědomě či nevědomě odmítat, čím se postaví na stranu Lucifera.

První anděl oznamuje celému světu, že Bůh je ten, kdo stvořil nebe i zemi a že se blíží hodina jeho soudu. Oznamuje celému světu, že výmysly o evoluci jsou dílem Lucifera, který se tím snaží odvést lidi od pravdy. Zvěstuje evangelium o tom, že každý člověk, který přijme Ježíše jako svého spasitele bude zachráněn, protože Ježíš zaplatil za všechny hříchy světa nejvyšší možnou cenu - obětoval svůj život. Každému, kdo se dobrovolně rozhodne následovat dobro, tedy Ježíše, budou všechny hříchy odpuštěny.

Druhý anděl oznamuje pád Babylonu - falešného náboženského systému, který byl na Zemi dominantním dlouhá staletí a který sváděl a stále svádí lidi svými falešnými naukami a tradicemi, které zasel sám Lucifer, aby lidi odvedl od pravého Boha. Modlení se k neživým sochám, k obrazům, k panně Marii, uctívání mrtvých a lidských ostatků - to vše je nebiblické a Bůh tyto věci považuje za ohavnost. Existuje jen jediná instituce, která tyto atributy, ať již z historického, nebo současného pohledu splňuje a tou je papežský systém. Právě papežský systém je tím Babylonem, který svádí lidi falešným učením. On je tím, kdo ve jménu Boha v minulosti vraždil nevinné! (Wikipedie: Inkvizice) Není žádných pochyb o tom, že papežský systém je ovládán samotným Luciferem! Dodnes slýcháme o sexuálním zneužívání nevinných dětí katolickými kněžími - měl by se takto chovat systém, který o sobě tvrdí, že zastupuje Boha na Zemi?

Z tisku:
Viděl jsem absolutní zlo, říká šéf komise zkoumající sexuální zločiny v církvi

Omluvte se, vyzývá Kanada papeže po šokujícím odhalení dětského masového hrobu

Obří církevní skandál: Zneužívání dětí v Pensylvánii hraničí s organizovaným zločinem

Oběti pedofilie obvinily papeže u mezinárodního tribunálu

Tato fakta jsou jasným důkazem toho, že ten, kdo tento systém řídí, není Bůh...
Co o pádu falešného náboženského systému - Babylonu píše Bible?

Zjevení 18, 1-3
"Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření."

Zjevení 18, 8-10
"V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný. Králové země, kteří s ní smilnili a hýřili, ji budou oplakávat a budou nad ní kvílet, až uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: Běda, běda, město veliké, Babylone, město mocné – tvůj ortel přišel v jedné hodině!"

Třetí anděl důrazně varuje všechny obyvatele Země, aby opustili tento falešný systém, jenž neuctívá Boha, ale samotného Lucifera. Poselství třetího anděla je nejhrozivějším poselstvím, které kdy svět slyšel. Varuje před přijetím znamení šelmy a před uctíváním šelmy či jejího obrazu. Přijetí autority falešného náboženského systému, za kterým je sám Lucifer je uctíváním Lucifera, ne Boha. Bůh je ale milostivý a chce, aby byli všichni obeznámeni s následky následování zla. Proto poselství tří andělů aktuálně zaznívá do celého světa. Pro kterou autoritu se rozhodnete vy? Pro autoritu falešného náboženského systému, v pozadí kterého je samotný Lucifer, anebo Boží autoritu? Volba je na každém z vás a je dobrovolná, stejně jako byla dobrovolná v rajské zahradě. Třetí anděl nakonec dodává, že ti, kteří tato slova uslyší a i přesto ve falešném náboženském systému vědomě setrvají, že i oni budou "pít neředěné víno Božího hněvu".

Zjevení 18, 4-5
"Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh si připomenul její zločiny."

Z výše uvedeného vyplývá, že ve vyvrcholení konfliktu mezi dobrem a zlem budou hrát hlavní roli lidé a jejich duše. Bůh dává každému svobodu volby a je jeho přáním, aby co nejvíc lidí následovalo jeho autoritu, nikoho ale k ničemu nenutí. Kterých lidí se tento konflikt konkrétně týká?

1. Týká se těch, kteří sice věří v Boha, ale jsou, aniž by to tušili, součástí Babylonu - falešného náboženského systému, za kterým stojí sám Lucifer. Tento falešný systém nectí Boha, ale tradice, rituály a různé svátky převzaté od pohanů, dokonce se opovážil změnit Boží zákon, když změnil 10 Božích přikázání. Otevřeně to přiznává:

„Papež má moc měnit časy, rušit zákony a rozhodovat o všech věcech, dokonce i o těch, které náležejí Kristu. Papež má autoritu, a často ji používá, upravovat Kristova přikázání.“ (Ferrariho církevní slovník)

„Papež má tak velikou důstojnost a je tak vyvýšen, že není pouhým člověkem... Je jako by byl Bohem na zemi, jediný vládce věřících v Krista, vůdce králů, má plnost moci.“ (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, 1793, vol. VI, Papa II, str. 25-29)

V Bibli ale čteme něco úplně jiného:

1. Timoteus 2, 5-6
"Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi."

Lucifer se snaží ze všech sil udržet tuto skupinu lidí v Babylonu, aby byli daleko od pravdy a aby je připravil o možnost spásy. Dělá všechno pro to, aby se nedozvěděli o tom, že vlastně neslouží Bohu, ale jemu.

2. Týká se těch, kteří vědomě odmítají Boha a nepřipouštějí jeho existenci. Věří mýtům a legendám, věří tomu, že člověk vznikl z opice a že tak úžasný "stroj", jakým lidské tělo nepochybně je, vzniklo dílem náhody. Tito lidé neuznávají Boha jako svého Stvořitele, čímž se dobrovolně staví na stranu samotného Lucifera.

3. Týká se těch, kteří ještě neměli možnost slyšet o Bohu, o poselství tří andělů a o Božím plánu záchrany člověka. Tyto lidi Lucifer ze všech sil zaměstnává běžnými starostmi tohoto světa, aby neměli čas přemýšlet o Bohu (alkohol, drogy, pornografie, různé druhy závislostí, peníze...).

4. Týká se také těch, kteří upřímně milují Boha a zachovávají jeho přikázání. Pochopili Boží plán záchrany člověka, olitovali svých hříchů a s obrovskou nadějí a vírou očekávají příchod spasitele jako svého vysvoboditele. Tito lidé jsou největším trnem v oku Lucifera. Než přijde Ježíš, projdou mnohými zkouškami víry. Budou pronásledováni a zesměšňováni. Žádné lidské nařízení, které se je bude snažit zastrašit, ale jejich víru nezlomí. Jsou to ti, kteří budou pevně stát na straně pravdy do posledního okamžiku.Výzva všem, kdo chtějí slyšet


Na pozadí lidských dějin vrcholí konflikt mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Luciferem. Tento konflikt je bojem o duši každého jednoho člověka na této planetě. Víme, jaké nástroje používal Lucifer v historii proti Božímu lidu a jak se snaží oklamat i dnešní moderní svět.
Bůh, představující dobro si přeje, aby co nejvíc lidí o tomto konfliktu vědělo a aby na konci byli vítězi. Naopak Luciferovým záměrem je, aby lidé setrvávali v hříchu, páchali zlo a nepoznali pravdu. Tito lidé vůbec netuší, že je Lucifer připravuje o věčný život, který by zdarma mohli získat. Když přijde Ježíš ve své slávě se všemi svými anděly a ukončí lidské dějiny, zlí lidé budou navždy zničeni, zatímco těm, kteří si dobrovolně zvolili dobro, bude smrtelné tělo rázem mrknutí oka proměněno v nesmrtelné a jejich život bude pokračovat na Zemi, kterou Bůh obnoví do původního, nezkaženého stavu. Nikdy již nepocítí únavu, strach, nebo pláč - budou v přímém kontaktu se svým Stvořitelem. Tváří v tvář s ním budou moci mluvit, stejně tak, jak s ním mluvili první obyvatelé této planety, než si dobrovolně zvolili zlo. Budou moci navštěvovat cizí planety a jejich obyvatele, aby všem mohli svědčit o tom, že Bůh je láska a že jeho vláda je spravedlivá.


1. Korintským 15, 51-57
"Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena, přišlo vítězství! Kde je teď, smrti, to tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň? Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!"


Co si zvolíte vy? Luciferovu lež a jistou smrt, anebo Boží pravdu a věčný život?


Pokud se vám myšlenka tohoto projektu líbí, budeme rádi za jeho sdílení.Toužíte poznat Boha ještě více?

Zaujaly vás informace na této stránce a máte touhu dozvědět se o Bohu daleko více?
I s touto situací jsme počítali.

Doporučujeme vám přečíst si strhující příběh o životě Ježíše, který podstatným způsobem ovlivnil dějiny světa. Ježíš svým životem na Zemi představil všem lidem Boží dokonalý a spravedlivý charakter. Jaký Ježíš byl? Co doopravdy učil a jaké bylo jeho poslání? Vynikající Kniha "Ten, který přichází" vám na tyto otázky odpoví velice poutavou formou.Zajímají vás detaily konfliktu mezi dobrem a zlem?

Zpracovali jsme webovou prezentaci, která komplexněji a více do hloubky popisuje tento konflikt. Odhaluje důležité historické, ale i současné události zasazené do časové osy. Stvoření světa, první hřích, první církev, která postupně přebírala spoustu tradic, rituálů a pohanských zvyků, jenž zformovaly učení do současné podoby, které se jen málo podobá tomu, co učil Ježíš. Zabývá se částečným výkladem Zjevení Jana, poslední knihy Bible, která opisuje samotný závěr lidských dějin. Dozvíte se také o falešném příchodu Ježíše, za kterým bude Luciferovo působení, které svede a oklame téměř celý svět. Tento falešný příchod Lucifera vydávajícího se za Boha bude předcházet skutečnému druhému příchodu Ježíše. Jak se můžeme ubránit tomuto podvodu? Jak bude vypadat skutečný příchod Ježíše, jenž přijde se všemi svými anděly?

Kliknutím na obrázek zobrazte detaily.

Detaily konfliktu mezi dobrem a zlem